Algemene voorwaarden

Definities

 1. evan trips BV: evan, gevestigd te Utrecht onder KvK nr. 76842819
 2. Klant: degene met wie evan trips BV een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: evan trips BV en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens evan trips BV.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Vereisten voor de huurder/reiziger

Voor een registratie als huurder gelden de volgende voorwaarden:

 1. Je bent in het bezit van een volledig en geldig rijbewijs B voor het land waar je de camper huurt en/of gebruikt.
 2. Je bent (en was in de 8 jaar voorafgaand aan registratie als huurder) niet veroordeeld in verband met rijden onder invloed (drank en/of drugs), gevaarlijk rijden, rijden zonder verzekering of verzekeringsfraude.
 3. Je bent (en was in de afgelopen 2 jaar voorafgaand aan registratie) niet betrokken bij meer dan 2 schadeclaims door jouw schuld.
 4. Je bent (en was in de 8 jaar voorafgaand aan registratie als huurder) niet uitgesloten of geweigerd door enige verzekeraar wegens slecht gedrag en er zijn om deze redenen ook geen andere aanvullende eisen gesteld (bijvoorbeeld hogere premie, hoger eigen risico en/of beperking van de dekking).
 5. Je gebruikt geen medicatie en hebt geen handicap of ziekte waardoor je rijgedrag negatief beïnvloed wordt.
 6. Door je te registreren als huurder garandeer je dat je voldoet (en blijft voldoen) aan alle bovengenoemde vereisten. Indien je niet (meer) voldoet aan een van deze voorwaarden, mag je geen gebruik (meer) maken van de dienst als huurder en is evan gerechtigd je van gebruik van de dienst uit te sluiten.
 7. Je bent zelf volledig aansprakelijk voor alle schade en kosten die het gevolg zijn van het feit dat je niet (meer) voldoet aan bovengenoemde vereisten.
 8. evan is gerechtigd om de identiteit en verleden op het gebied van rijgedrag van de huurder te controleren door middel van databases van derden.
 9. evan is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, je registratie als huurder te weigeren of te verwijderen.

Huisregels

 1. Bij te laat retourneren behouden wij het recht om extra kosten te rekenen. evan gebruikt de middelen hieruit om volgende huurders te compenseren als ze pas later kunnen vertrekken.
 2. Het is niet toegestaan om te roken in de campervans
 3. Huisdieren zijn helaas niet welkom in onze elektrische campervans, tenzij expliciet anders vernoemd in de beschrijving van de campervan.
 4. Het is niet toegestaan om meerdaagse festivals te bezoeken met de campervans.
 5. Onze campers (nog) niet gemaakt voor wintersport vanwege de impact op de accu en daarmee actieradius.

Annulering

 1. evan behoudt zich het recht om elke reserveringsaanvraag af te wijzen.
 2. Beide partijen kunnen de huurovereenkomst nog zonder kosten en verplichtingen opzeggen totdat sprake is van een definitieve boeking.
 3. Indien de huurder een definitieve boeking annuleert, dan is hij mogelijk annuleringskosten verschuldigd. Tot een maand voor vertrek kan gratis geannulleerd worden, bij annuleringen tot een week voor vertrek is de huurder 20% van de huursom verschuldig en verplicht evan zich tot het terugbetalen van 80% van de huursom, bij annuleringen in de laatste week volgt geen restitutie. De service- en garantiekosten worden niet terugbetaald. De borg wordt volledig terugbetaald.
 4. Het eerder terugbrengen van de gehuurde camper zal nimmer een restitutie van (een gedeelte van) de huursom tot gevolg hebben.
 5. Bij annulering door evan van een definitieve boeking zal de huurder volledig terugbetaald worden en vervallen verdere betaalverplichtingen. Deze annulering geldt als een toerekenbare tekortkoming van evan, op grond waarvan evan aansprakelijk is voor directe schade van huurder en eventuele meerkosten voor het huren van een alternatieve camper tot een maximum van €500, tenzij er sprake is van overmacht. Deze overmacht moet door evan worden aangetoond.

Prijzen

 1. Alle prijzen die evan trips BV hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen op die evan trips BV hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan evan trips BV te allen tijde wijzigen.
 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door evan trips BV vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van evan trips BV, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. Indien partijen voor een dienstverlening door evan trips BV een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 6. evan trips BV is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient evan trips BV de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 9. evan trips BV heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal evan trips BV prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met evan trips BV op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betaling

 1. De huurder zal de huursom betalen zoals overeengekomen in de huurovereenkomst en volgens het volgende schema: een aanbetaling van 50% bij boeking en de volgende 50% + borg 3 weken voor vertrek. Huurder mag de huursom eerder of ineens betalen, zelfs als dat volgens het schema niet is vereist.
 2. evan is gerechtigd een vergoeding te berekenen voor de dienst. Deze vergoeding wordt door evan geïncasseerd via de huursom.
 3. De wijzen waarop kan worden betaald, staan vermeld op de website. Alle betalingen worden afgehandeld in samenwerking met een derde partij. Alle betalingen worden eerst aan deze derde partij gedaan, waarna die derde partij het totaal van gedane betalingen aan evan uitkeert.
 4. Indien de huurder niet op tijd de huursom betaalt dan is evan gerechtigd de boeking te annuleren. De huurder heeft dan geen recht op restitutie.
 5. Voor wat betreft de bepaling van de hoogte van enige betaling aan huurder of evan, zijn de gegevens van evan leidend, tenzij je kunt aantonen dat die onjuist zijn.
 6. evan aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van vergissingen in het aangaan van huurovereenkomsten, bijvoorbeeld ten aanzien van de gewenste huurperiode of het soort camper.
 7. De huurder geeft bij het aangaan van de huurovereenkomst toestemming om de door de evan gevraagde borg te betalen. Deze borg kan na het einde van de huurovereenkomst gebruikt worden om door de huurder verschuldigde naheffingen te innen.
 8. evan is te allen tijde gerechtigd om verschuldigde bedragen te verrekenen en om haar diensten op te schorten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is evan trips BV gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan evan trips BV.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag evan trips BV zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van evan trips BV op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door evan trips BV, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan evan trips BV te betalen.

Schade, naheffingen en boetes

 1. De huurder is jegens evan aansprakelijk voor schade aan de camper, de inventaris en schade aan derden veroorzaakt met de camper tot de hoogte van het eigen risico (standaard 1.000 euro). Het eigen risico geldt per schadegeval.
 2. evan kan jegens huurder geen aanspraak maken op vergoeding van schade boven het bedrag van het eigen risico. Voor het meerdere dient verhuurder zich, voor zover gewenst, te verzekeren.
 3. De beperking van aansprakelijkheid van huurder tot de hoogte van het eigen risico is niet van toepassing bij toerekenbaar tekortschieten of onrechtmatige gedragingen van huurder waarvoor huurder jegens evan aansprakelijk is.
 4. Alle landen waarvoor het internationale verzekeringsbewijs van evan (groene kaart) geldig is, mogen met de camper worden bezocht. Landen welke geheel of ten dele in staat van oorlog verkeren, of waar oorlog of onrust dreigt, mogen beslist niet worden bezocht.
 5. In geval van schade aan de camper en/of derden als gevolg van een verkeersongeval, al dan niet ontstaan door schuld van de huurder, is de huurder verplicht een officieel schadeformulier in te vullen, en wanneer noodzakelijk door de politie proces verbaal op te laten maken. In het geval een huurder zonder geldige reden weigert het schadeformulier in te vullen, dan kan het volledige schadebedrag (zonder rekening te houden met het eigen risico) worden opgelegd aan huurder.
 6. Indien inbeslagname plaats vindt door politie of justitie omdat naar de mening van de overheidsinstantie de huurder met de camper verdovende middelen/ drugs worden vervoerd, roekeloos rijgedrag met het voertuig is vertoond, de huurder nalatig is geweest bij het beheer van de camper of anderszins een misdrijf of overtreding is begaan, is de huurder verplicht tot volledige vergoeding van de door evan geleden schade. De door evan te maken (buiten)gerechtelijke kosten komen geheel voor rekening van de huurder.
 7. Kosten ten gevolge van braak, verlies en/of diefstal en/of andere schade van evan als gevolg van toerekenbaar tekortschieten, ernstige nalatigheid, opzet of bewuste roekeloosheid van huurder en/of diens passagiers/medebestuurders worden te allen tijde volledig verhaald op de huurder, ongeacht de hoogte van het eigen risico.
 8. Kosten ten gevolge van te laat inleveren kunnen naar billijkheid en redelijkheid worden verhaald op de huurder.
 9. evan is nimmer aansprakelijk voor persoonlijke-, immateriële-, materiële-, gevolg- of letselschade van de huurder of diens passagier(s), ontstaan door het gebruik van de camper, mechanische storing(en), een verkeersongeval, of een één- of tweezijdig schadegeval, tenzij deze schade het gevolg is van een gebrek aan de camper dat evan kende zonder de huurder daarvan op de hoogte te brengen.
 10. evan kan naheffingen bij de huurder innen of laten innen voor, onder andere, maar niet gelimiteerd tot: verkeersboetes, tolheffing, schade, eigen risico van huurder bij schade, boetes voor te laat inleveren of niet schoonmaken. Op deze naheffing kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht.
 11. Indien huurder bezwaar wenst te maken tegen een opgelegde naheffing, dan dient hij dat binnen 5 kalenderdagen schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan huurder wordt geacht de naheffing te hebben aanvaard.
 12. Indien de camper strandt zonder enige schuld van de huurder, en evan biedt geen vervangend vervoer voor de resterende huurperiode, dan dient evan de niet-genoten huurperiode terug te betalen aan huurder. Huurder heeft verder recht op evenredige huurvermindering indien er sprake is van ernstig verminderd huurgenot als gevolg van een gebrek aan de camper dat op geen enkele wijze aan huurder toerekenbaar is en dat in redelijkheid voorzien had kunnen worden door evan.
 13. Huurder is aansprakelijk voor schade aan de camper die is ontstaan als gevolg van een klapband van een band niet ouder dan 10 jaar.
 14. evan rekent de volgende boetes voor het breken van deze huisregels:
  1. Gerookt in de camper: €250 (inclusief schoonmaakkosten)
  2. Huisdieren meegenomen: €250 (inclusief schoonmaakkosten)
  3. Naar wintersport(gebied) geweest: €250 (plus eventuele gevolgschade, zoals bijvoorbeeld niet gedekte schade aan de camper of derden)
  4. Festival bezocht: €150

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan evan trips BV te verrekenen met een vordering op evan trips BV.

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  • zaken van evan trips BV die bij de klant aanwezig zijn
  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. De klant geeft op eerste verzoek van evan trips BV de polis van deze verzekeringen ter inzage.
 3. evan verplicht zich tot het voldoende verzekeren van:
  1. campervans inclusief verhuur (WA + Casco dekking)
  2. de standaarduitrusting van de campervans

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor evan trips BV enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. evan trips BV voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. evan trips BV heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat evan trips BV tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat evan trips BV tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan evan trips BV.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert evan trips BV de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door evan trips BV redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Geheimhouding

 1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van evan trips BV ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende evan trips BV waarvan de klant weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan evan trips BV schade kan berokkenen.
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt.
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  • die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
  • die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
  • is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
  • is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
 2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van evan trips BV waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

De klant vrijwaart evan trips BV tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door evan trips BV geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door evan trips BV geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant evan trips BV daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat evan trips BV in staat is hierop adequaat te reageren.
 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat evan trips BV gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan evan trips BV.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling evan trips BV ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als evan trips BV een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan evan trips BV verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid evan trips BV

 1. evan trips BV is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien evan trips BV aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. evan trips BV is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien evan trips BV aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van evan trips BV vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer evan trips BV toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door evan trips BV niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat evan trips BV in verzuim is.
 3. evan trips BV heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien evan trips BV kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van evan trips BV in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan evan trips BV kan worden toegerekend in een van de wil van evan trips BV onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van evan trips BV kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor evan trips BV 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat evan trips BV er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. evan trips BV is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. evan trips BV is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal evan trips BV zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van evan trips BV.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat evan trips BV bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar evan trips BV is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 11 augustus 2021.

Stay connected en blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste updates over onze elektrische campers, reisinspiratie en blogs. Geen zorgen, we gaan je niet spammen en verkopen je gegevens niet door.

Copyright © 2019 - 2023 evan trips B.V.

 • Facebook
 • Instagram
 • LinkedIn
 • Youtube

Website door Digital Material