Privacy

Algemene uitgangspunten

evan is een onderneming gericht op het verhuren van elektrische campers. Dit gebeurt via de websites www.evan.travel en eventuele andere domeinen die worden toegevoegd (hierna gezamenlijk te noemen “de website”). Om haar diensten aan te kunnen bieden, verwerkt evan bepaalde persoonsgegevens, zoals uiteengezet in dit Privacybeleid.

We raden je daarom aan om dit document goed te lezen voordat je gebruik gaat maken van evan’s diensten en regelmatig te kijken of er wijzigingen zijn. Heb je vragen over ons privacybeleid of hoe we omgaan met GDPR? Neem dan gerust contact met ons op via info@evan.travel.

Door je te registreren bij evan en gebruik te maken van de diensten van evan ga je akkoord met de verzameling, de verwerking en het gebruik van je persoonsgegevens zoals uiteengezet in dit Privacybeleid.

evan neemt jouw privacy serieus. Daarom houdt evan zich onder andere aan de volgende uitgangspunten voor gegevensbescherming:

evan verwerkt persoonsgegevens op rechtmatige en billijke wijze;
evan is transparant over alle gegevensverwerking;
evan vraagt indien vereist vooraf je toestemming;
evan respecteert jouw rechten van toegang, wijziging en bezwaar;
evan beveiligt je persoonsgegevens.
Wie is evan en hoe kan ik contact opnemen met evan?
De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers verstrekt via de website is evan trips B.V., Atoomweg 9, 3542 AA, te Utrecht (“evan”).

Vragen over de verwerking van persoonsgegevens door evan kun je per e-mail stellen via info@evan.travel, per post via Atoomweg 9, 3542 AA Utrecht, of telefonisch via +31 (0)6 33 720 986.

Waarom verwerkt evan persoonsgegevens?

evan verwerkt persoonsgegevens om haar diensten aan te bieden via de website en voor de onderstaande doeleinden. Je persoonsgegevens zijn vereist en je geeft ons toestemming om je persoonsgegevens te gebruiken voor het maken van een boeking: je contactgegevens (d.w.z. voornaam of voornamen, achternaam, mobiel telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en land) en betalingsgegevens (d.w.z. IBAN-rekeningnummer en tenaamstelling) zijn vereist om een boeking te maken via evan, om te controleren of je aan de vereisten voldoet en betalingen te verwerken. Creditcard gegevens slaat evan nadrukkelijk niet op.

Behalve voor het bovenstaande, kunnen je persoonsgegevens worden gebruikt voor het volgende:

Naleving lokale wetgeving: evan kan om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving verplicht zijn om je persoonsgegevens te verwerken voor andere doeleinden dan uiteengezet in deze overeenkomst, bijvoorbeeld voor rechtshandhaving en in geval van een gerechtelijk bevel;

Supportafdeling: we kunnen persoonsgegevens verzamelen en delen om (internationale) support te bieden, om je vragen te beantwoorden en je bijvoorbeeld te helpen als er een probleem is met je boeking;

Informatieberichten: we kunnen informatieberichten (geen marketingcommunicatie) sturen die noodzakelijk zijn om de diensten te verlenen. evan kan je ook informatie sturen over een boeking en een vragenlijst of beoordelingsformulier om in te vullen nadat je een boeking hebt gemaakt;

Gegevensaggregatie: evan kan je persoonsgegevens samenvoegen of versleutelen om anonieme gegevens te creëren die niet kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon, om de verwerking van persoonsgegevens tot een minimum te beperken;

Analyses en testen: we kunnen persoonsgegevens gebruiken om te analyseren hoe geregistreerde klanten de website en evan-diensten gebruiken, om nieuwe diensten en tools te testen, en om de website te beveiligen, verbeteren en optimaliseren;

Marketing: we kunnen je marketingcommunicaties sturen, zoals nieuwsbrieven, waarvoor je je op elk moment kunt afmelden. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kan evan je persoonsgegevens ook gebruiken om klantprofielen op te stellen en gepersonaliseerde advertenties te sturen. Op basis van de informatie die je met ons deelt, kan evan gepersonaliseerde aanbiedingen laten zien. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van profielen en kunt je toestemming voor het ontvangen van gepersonaliseerde advertenties op elk moment intrekken zoals beschreven in ons Cookiebeleid.

In welke gevallen verstrekt evan mijn persoonsgegevens aan derden?

Voor haar dienstverlening komt het voor dat evan je persoonsgegevens deelt met derden-dienstverleners. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken jouw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Deze dienstverleners verwerken gegevens voor onder andere onze: betalingsdiensten, boekhouding, hosting, dataopslag, communicatie, marketing, website optimalisatie of verschaffen inzicht in onze data. Deze partijen zijn “verwerkers” in de zin van de Relevante Wetgeving.

Bevoegde autoriteiten: Wij delen uw persoonlijke gegevens wanneer wij te goeder trouw menen dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting onder toepasselijk recht, of om te voldoen aan geldige gerechtelijke oproepen, zoals een huiszoekingsbevel, rechterlijk bevel, opsporing, vervolging van strafbare feiten, fraude of dagvaarding.

Wij delen uw persoonlijke gegevens ook wanneer wij te goeder trouw menen dat dit noodzakelijk is voor het doel van ons eigen gewettigde belang of dat van een derde partij betreffende nationale veiligheid, rechtshandhaving, vervolging, opsporingsonderzoek, de bescherming van de veiligheid van personen, of ter voorkoming van overlijden of dreigend gevaar van lichamelijk letsel, mits we menen dat een dergelijke belang niet ondergeschikt is aan uw belangen en fundamentele rechten en vrijheden die vereisen dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd.

evan kan je persoonsgegevens aan derden overdragen in het geval van een fusie, overname, reorganisatie, verkoop van bedrijfsonderdelen of faillissement van evan. Indien dit is vereist onder de toepasselijke wetgeving, vraagt evan vooraf je toestemming.

Heb je vragen over het delen van je gegevens met derde partijen? Neem dan gerust contact op met evan via info@evan.travel.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inzien, wijzigen en verwijderen?

Zorg ervoor dat de persoonsgegevens die je aan evan verstrekt voor verwerking correct en relevant zijn, en verstrek geen buitensporige informatie. evan respecteert je rechten van toegang, wijziging en bezwaar. Wil je je rechten uitoefenen, meer weten over de persoonsgegevens van jou die evan verwerkt, of persoonsgegevens wijzigen of verwijderen? Neem dan contact op met evan via info@evan.travel. evan zal je verzoek zonder onnodige vertraging in behandeling nemen, ten minste binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek, of zoveel eerder als vereist door de toepasselijke wetgeving.

Indien evan niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens je verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kan evan je vragen – zonder onnodige vertraging – om je verzoek (nader) te specificeren. evan schort de uitvoering van je verzoek op totdat je evan de (nadere) specificatie hebt verstrekt. evan stuurt je na uitvoering van je verzoek altijd een bevestigingsbericht.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van je verzoek daartoe zal evan het gebruik van jouw persoonsgegevens voor de doeleinden waartegen jouw verzet zich richt beëindigen of, in geval van een verzoek tot wijziging of verwijdering van persoonsgegevens, de betreffende persoonsgegevens wijzigen of verwijderen, tenzij uitvoering van je verzoek in strijd is met de wet of ingaat tegen een legitiem zakelijk belang van evan. evan zal je daarvan op de hoogte stellen.

Bewaren en verwijderen van gegevens

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig is om u te voorzien van de service van evan en voor legitieme en essentiële zakelijke doeleinden, zoals het in werking houden van evan, het nemen van op gegevens gebaseerde zakelijke beslissingen over nieuwe functies en mogelijkheden, het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en de beslechting van geschillen.

Op uw verzoek verwijderen of anonimiseren wij uw persoonlijke gegevens, zodat u op basis daarvan niet meer kan worden geïdentificeerd, tenzij het ons wettelijk toegestaan is of tenzij wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonlijke gegevens te bewaren, bijvoorbeeld in de volgende situaties:

Als er een onopgeloste kwestie is betreffende uw account, zoals een openstaande of onopgeloste vordering of lopend geschil, bewaren wij de benodigde persoonlijke gegevens totdat het probleem is opgelost;
Als wij wettelijk of fiscaal of om redenen van administratieve controle en verantwoording verplicht zijn de persoonlijke gegevens te bewaren, bewaren wij de benodigde persoonlijke gegevens voor de wettelijk toegestane termijn; en/of,
Als dit nodig is wegens onze legitieme zakelijke belangen, zoals fraudepreventie of de beveiliging van onze gebruikers.

Beveiliging

Wij beschermen de persoonlijke gegevens van onze gebruikers zo goed mogelijk. We implementeren passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen. Houd er echter rekening mee dat geen enkel systeem volledig veilig is. Wij hebben diverse beleidsmaatregelen genomen, waaronder maatregelen op het gebied van pseudonimisering, encryptie, toegang en retentie, om bescherming te bieden tegen onbevoegde toegang tot en onnodige bewaring van persoonlijke gegevens in onze systemen.

Cookiebeleid

evan maakt op haar website gebruik van cookies en vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoek aan een website worden opgeslagen op uw apparatuur (computer, telefoon, tablet). De meest recente versie van ons Cookiebeleid is te vinden op deze pagina.

Heb je vragen over de bescherming van je gegevens of andere vragen over ons privacybeleid of cookiebeleid? Neem dan gerust contact op met evan via info@evan.travel.

 

Stay connected en blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste updates over onze elektrische campers, reisinspiratie en blogs. Geen zorgen, we gaan je niet spammen en verkopen je gegevens niet door.

Copyright © 2019 - 2023 evan trips B.V.

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Youtube

Website door Digital Material